१ नं. वडा कार्यालय

Nepali
Population: 
२४०२
Ward Contact Number: 
९८५७०८०३०४
ward 1