१ नं. वडा कार्यालय

Nepali
Population: 
५५००
Ward Contact Number: 
९८५७०८०३०४