कार्यविधी तथा निर्देशिका

अपांगता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि-२०७५ PDF icon अपांगता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि-२०७५.pdf
शिक्षक अनुदान वितरण तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७५ PDF icon शिक्षक अनुदान वितरण तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७५.pdf
कार्यक्रम तथा योजना सञ्चालन कार्यान्वयन र फरफारक कार्यविधी, २०७५ PDF icon कार्यक्रम तथा योजना सञ्चालन कार्यान्वयन र फरफारक कार्यविधी २०७५.pdf
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७५.pdf
बर्दघाट न. पा. को "घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधी २०७५ PDF icon घ बर्ग निर्माण व्यवसायि इजाजत.pdf
कृषि सहकारी संघ संस्थाहरू मार्फत कृषकहरूलार्इ उपलब्ध गरार्इने सहुलियत पूर्ण कृषि ऋण सम्बन्धी कार्यविधी २०७५ PDF icon कृषि ऋण सम्बन्धी कार्यविधी २०७५.pdf
बजार अनुगमन निर्देशिका PDF icon स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन प्रस्तावना.pdf
बर्दघाट नगरपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ PDF icon बर्दघाट नगरपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf
बर्दघाट नगरपालिकाको स्थानिय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ PDF icon बर्दघाट नगरपालिकाको स्थानिय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf